PATIENT'S RIGHTPATIENT'S OBLIGATIONHOSPITAL POLICIES

1. You have the right to receive considerate, respectful and compassionate health care in a safe setting regardless of your age, sex, gender, religion, ethnicity, political affiliation, disability or capacity to pay free from all forms of abuse, neglect, or ill treatment.

2. You have the right to be assigned to a competent doctor/resident physician and be told of names of all health care team members who are qualified to provide diagnosis, treatment and medical advice. Likewise, you have the right to know your hospital and physician fees, and receive information about the possibility of financial assistance.

3. You have the right to notify a family member or person of your choice and your chosen doctor of your admission to the hospital.

4. You have the right to have someone remain with you during your hospital stay unless it compromises your or others’ rights, safety or health.

5. You have the right to exercise your spiritual and cultural beliefs within the capacity and rules of the hospital.

6. You have the right to be informed and give consent before any non-emergency procedure or research/experiment or to refuse such.

7. You have the right to privacy and confidentiality of your medical records according to laws, as well as in care discussions, examinations, and treatments and the right to see or get a copy of your medical records except those records restricted by law.

8. You may request for escort during physical examinations.

9. You have the right to be represented by someone (assignee) to decide on your behalf when the circumstances warrant.

10. You have the right to ask about and be informed of the complaint process and express grievances without fear of recrimination or reprisal. You are encouraged to speak directly to the health care provider involved in your care.

If there are issues not resolved to your satisfaction, or if you would like the help of someone not immediately involved, talk to the Patient Relation Staff or to the Chief of Hospital.

If you may find the above avenues unsatisfactory, you may choose to file a formal grievance with Admin. Hotline.

1. Ang tungkuling alamin ang mga karapatan ng isang pasyente.

2. Ang tungkuling ipagbigay-alam ang wasto, sapat at lubos na impormasyon kaugnay sa kalusugan at pagkakasakit.

3. Ang tungkuling ipabatid ang mga di-inaasahang pagbabago sa kalagayan.

4. Ang tungkuling maunawaan ang katwiran at ang gastos ng pangagamot.

5. Ang tungkuling tanggapin ang mga pangyayaring bunga ng kabatirang pagsang-ayon.

6. Ang tungkuling bayaran ang mga gastos kalakip sa pagpapa-ospital at pagpapagamot.

7. Ang tungkuling igalang ang mga karapatan ng mga taong taga-paglaan at tagapag-alaga ng kalusugan, institusyon at karapatan ng kapwa pasyente.

8. Ang tungkulin sa wasto at responsableng pangangalaga sa sariling kalusugan.

9. Ang tungkuling magtamo ng sapat na kaalaman ukol sa kalusugan at pakikilahok sa paggagamot ng sarili.

10. Ang tungkuling igalang ang karapatan ukol sa kalingiran ng institusyon at manggagawang tomataguyod ng kalusugan.

11. Ang Ang tungkuling pangalagaan at igalang ang pribelihiyong kaalaman at pag-uugnayan.

12. Ang tungkuling igalang ang karapatan ng duktor na pumili ng pasyenteng nais niyang gamutin at paglingkuran.

13. Ang tungkuling igalang ang pasiyang medical ng manggagamot batay sa kanyang pananalig at kaalaman.

14. Ang tungkuling pananatilihin ang kabuuan at katotohanan ng talaang medical.

15. Ang tungkuling makilahok sa pagsasanay upang magkaroon ng kakayahan ang mga manggagamot para sa kinabukasan.

16. Ang tungkuling ipaalam ang paglabag ng karapatan bilang pasyente at lubusin ang paggamit ng nakalaang mekanismong nagsasa-ayos ng mga hinaing.

 • Oras ng dalaw:
  • 10:30 ng umaga – 12:30 ng tanghali
  • 5:00 ng hapon – 8:30 ng gabi
  • Private: 9:00 ng umaga – 9:00 ng gabi
 • Isang bantay lamang sa bawat pasyente ang pinahihintulutan.
 • Ang mga batang may edad na 7-years old pababa ay hindi pinahihintulutang dumalaw.
 • Ang paninigarilyo, pag-inom ng nakakalasing na inumin at pagsusugal sa buong gusali at paligid ay mahigpit na ipinagbabawal. May kaukulang parusa sa sino mang lumabag at mahuhuli.
 • Ingatan ang inyong pera, cellphones at iba pang mahahalagang bagay. Ang pamunuan ng ospital ay walang pananagutan sa anumang gamit na nawala.